SACRED FEMININE

สัญลักษณ์ Ankh Key ของอียิปต์ของชีวิตนิรันดร์และความรู้สากลสะท้อนในรูปแบบและความหมายของ Ashanti Doll หรือ Moon Goddess จากแอฟริกาตะวันตกที่แสดงถึงความเป็นแม่ความอุดมสมบูรณ์ความสวยงามและความเจริญรุ่งเรือง เทพธิดาแห่งดวงจันทร์ยังเกี่ยวข้องกับ Divine Feminine


ครรภ์แห่งการสร้างเป็นที่มาของความจริงอันเป็นนิรันดร์