LOVE & LIGHT FREQUENCY

LOVE Frequency เชิญชวนให้เราเปิดใจรับการแสดงตนอันบริสุทธิ์ที่ความรักไหลเวียนและเติบโตไปสู่สนามควอนตัมแห่งการดำรงอยู่ Love Frequency เปลี่ยนการรับรู้โลกของเราให้กลายเป็นสนามเด็กเล่นที่สนุกสนานสุขสันต์และสวยงาม